Wyniki rekrutacji do projektu „Przełącz się na młodzież”

Fundacja Szkoła Liderów realizuje II edycję projektu „Przełącz się na młodzież”  realizowanego w ramach miejskiego programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020.”

Lista instytucji, które wezmą udział w projekcie „Przełącz się na młodzież”:

  • Białołęcki Ośrodek Kultury
  • Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
  • Bielański Ośrodek Kultury
  • Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Dom Kultury Wygoda
  • Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
  • Młodzieżowy Dom Kultury Ochota
  • Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
  • Ośrodek Kultury Ochoty
  • Wawerskie Centrum Kultury

 

Projekt „Przełącz się na młodzież” jest dedykowany warszawskim instytucjom pracującym z młodzieżą i ma na celu podnoszenie atrakcyjności programów kierowanych do młodzieży poprzez włączanie młodzieży do wspólnych działań.

Wraz z pracownikami instytucji „przełączamy się na młodzież” w oparciu o wypracowaną przez Fundację Szkoła Liderów metodologię przywództwa włączającego – jest to podejście, które docenia różnorodność, wkład każdej osoby oraz zachęca do pełnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych.

Uczestnicy projektu przedstawiciele placówek edukacyjnych, kulturalnych, opiekuńczych poznają metodologię przywództwa włączającego podczas 3 szkoleń. Będą też mieli szansę wykorzystać nowopoznaną wiedzę w praktyce opracowując projekt cyklicznego wydarzenia włączającego młodzież dla swej instytucji. W tworzeniu projektu otrzymają indywidualne wsparcie w formie mentoringu.

„Przełącz się na młodzież” jest szansą na wprowadzenie nowej jakości do działań instytucji skierowanych do młodzieży.

 

Harmonogram wydarzeń w projekcie:

 

I szkolenie

Termin: 9 – 10 kwietnia (16 godzin)

Temat„Liderzy zmian – przełącz się na młodzież”.

Dwoma głównymi tematami szkolenia będą: identyfikacja potencjału liderskiego osób do wprowadzenia zmiany w instytucji i diagnoza potrzeb młodzieży. Pierwszym etapem będzie integracja grupy, w oparciu o potencjał jakim dysponują poszczególne osoby, do zmiany oferty instytucji jako otwartej na włączanie młodzieży w swoje działania. Dodatkowym celem tej części szkolenia będzie stworzenie wspólnej mapy zasobów, z której będzie można czerpać na kolejnych etapach rozwoju osób i całej grupy.

W drugiej części szkolenia, osoby uczestniczące poznają metody docierania do rzeczywistych potrzeb młodzieży, stworzą własne narzędzia do diagnozowania potrzeb na głębokim poziomie. Wzmocnienie umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb młodzieży, umożliwi osobom uczestniczącym w projekcie tworzenie oferty instytucji odpowiadającej na zidentyfikowane potrzeby i pozwoli uniknąć sytuacji, w której na świetnie zorganizowanych wydarzeniach pojawia się zaledwie kilka osób. Zadaniem każdej z osób uczestniczących, po zakończeniu szkolenia, będzie zrobienie diagnozy potrzeb młodzieży w środowisku, w którym działa, z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi.

 

II szkolenie

Termin: 21 – 22 maja (14 godzin)

Temat: Przywództwo Włączające młodzież”

Tematem przewodnim drugiego szkolenia będzie „Przywództwo Włączające”, którego sprawowanie polega na: pełnym angażowaniu, włączaniu w procesy podejmowania decyzji i kształtowania rzeczywistości, docenianiu różnorodności i indywidualnego wkładu każdej osoby, dzieleniu się odpowiedzialnością i przywództwem z osobami młodymi. Przywództwo włączające to podejście do kierowania zespołem, które wyzwala pełne możliwości osób, w tym tzw. grupę docelową naszych działań. Jego podstawą jest jednoczesne zapewnianie odbiorcom działań poczucia przynależności i wyjątkowości. Takie kompetencje będą zdobywać i rozwijać uczestnicy i uczestniczki szkolenia po to, by zastosować je w pracy z młodzieżą i zwiększyć efektywność swoich działań skierowanych do młodzieży. Inspiracją do tego modułu szkolenia jest metodologia „Inclusive Leadership” wypracowana w projekcie Erasmus+ przez Szkołę Liderów i zagranicznych partnerów.

Podczas tego szkolenia odbędzie się sesja konsultacyjna poświęcona analizie wyników i wniosków z przeprowadzonej diagnozy i wstępnym pomysłom, które będą podstawą do budowania długofalowej oferty instytucji skierowanej do młodzieży. Wnioski i pomysły zostaną skonsultowane podczas dynamicznych półgodzinnych spotkań z młodzieżą. Odbędzie się również czterogodzinna sesja inspiracji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, z udziałem gości – ekspertów odnoszących sukcesy w działaniach włączających młodzież („Zwolnieni z teorii”, młodzieżowi liderzy projektów „Równać szanse”, Teatr 21, Młodzieżowe Rady Dzielnic, absolwenci I edycji „Przełącz się na młodzież”).

 

III szkolenie

Termin: 8 czerwca (8 godzin)

Temat: „Dialog w języku młodzieży i inspirujące metody pracy”

Pierwsza część szkolenia poświęcona będzie komunikacji i sposobom nawiązywania skutecznego dialogu z młodzieżą w języku słyszanym i rozumianym przez młodzież. Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować różnorodne metody pracy, włączające młodzież od samego początku, tak by osiągnąć efekt pełnego zaangażowania i współodpowiedzialności za działania i ich efekty. W tej części osobami prowadzącymi szkolenie będą praktycy, z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą (pedagodzy teatru, streetworkerzy pracujący z młodzieżą, osoby zaproszone adekwatnie do potrzeb instytucji z których będą zrekrutowani uczestnicy).

Metody szkoleniowe Wszystkie szkolenia prowadzone będą metodami aktywnymi. Ponadto w szkoleniach najważniejsze są efekty „poszkoleniowe” dla uczestników, czyli możliwość wykorzystania nabytych umiejętności bezpośrednio w realizowanych zadaniach.

Na koniec cyklu szkoleń osoby uczestniczące podsumują swoje dotychczasowe doświadczenia i sformułują wnioski do dalszej pracy, która będzie się odbywała w indywidualnych relacjach z mentorami.

Mentoring

Kolejną częścią edukacyjną programu będzie mentoring, który polega na regularnych spotkaniach mentora z obydwiema osobami z instytucji, podczas których zostanie wypracowany pomysł i plan realizacji cyklicznego wydarzenia włączającego młodzież do instytucji. Mentorzy to osoby posiadające doświadczenie pracy w instytucjach kultury, instytucjach edukacyjnych, liderzy organizacji działających lokalnie w Warszawie. Zadaniem mentorów jest towarzyszenie zespołom włączającym młodzież w wypracowaniu pomysłu i planu działania, dzielenie się własnym doświadczeniem, pomoc w wypracowaniu rozwiązania konkretnych problemów oraz planów ich realizacji.

Dodatkowym efektem cyklu szkoleń będzie integracja środowiska liderów i liderek instytucji miejskich współpracujących z młodzieżą, stworzenie sieci wymiany dobrych praktyk i wzajemnego poznania.

Podsumowaniem projektu będzie publikacja opracowana przez organizatorów, zawierająca projekty wydarzeń włączających młodzież opracowane przez uczestników i przykłady dobrych praktyk instytucji skutecznie włączających młodzież. Publikacja zostanie rozdystrybuowana do różnych miejskich placówek jako inspiracja do nowych form pracy z młodzieżą.

Copyright All Rights Reserved © 2018

×