Beyond Borders Academy

Założenia programu
Cel Akademii
Dla kogo?
Jak pracujemy?
Ważne terminy

Beyond Borders Academy to wspólna inicjatywa czterech organizacji: Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Pogranicze, Stowarzyszenia Folkowisko i Fundacji Szkoła Liderów. Jej celem jest przygotowanie aktywnego środowiska młodych ludzi z Ukrainy, Białorusi i Polski do budowania nowych relacji i współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej

English version below

Inicjatorzy Akademii stworzą przestrzeń do działania dla młodych osób, które pomimo trudnej sytuacji w swoich ojczyznach, chcą aktywnie działać na rzecz innych. Podstawą jest lokalny obszar, jednak docelowo, akademia zakłada poszerzenie horyzontów uczestników do regionalnej perspektywy i międzynarodowych partnerów.

– Chcemy budować kapitał społeczny i inicjować działania na rzecz wspólnoty w Europie Środkowo-Wschodniej – mówią inicjatorzy projektu.

Beyond Borders Academy to cykl studyjno-szkoleniowy, który przygotuje młodych ludzi z Ukrainy, Białorusi i Polski:

 • do pełnienia ról liderskich i skutecznego działania społecznego;
 • do wprowadzania zmian w swoich środowiskach;
 • do nowej jakości w działaniu społecznym;
 • do współpracy i współdziałania w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.

Program przeznaczony jest dla osób, które:

 • mają 18-26 lat;
 • mają przynajmniej roczne doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej lub pracy projektowej;
 • są zainteresowane działaniem międzynarodowym;
 • mają poparcie organizacji lub środowiska, na rzecz którego działają;
 • posługują się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

Organizatorzy zapraszają do programu osoby z Polski, jak również z Białorusi i Ukrainy — także te, które są aktywne poza granicami swojego kraju, ale działają na rzecz społeczności białoruskiej bądź ukraińskiej.

— Zajęcia mają charakter warsztatowy. Prowadzimy je aktywnie, korzystając z doświadczenia osób uczestniczących. Proponujemy gry szkoleniowe, pracę zespołową, grupowe dyskusje, interaktywne prezentacje — są one punktem wyjścia do refleksji nad własną rolą liderską, nad swoim wpływem na innych i inspiracją do rozwoju lub zdobywania nowych kompetencji. Warsztaty pozwalają na ich praktyczne zdobywanie w sprzyjających warunkach.

Praktyczna część szkolenia to spotkania i warsztaty podczas wizyt studyjnych. Współpraca z tutorem podczas zjazdów i pomiędzy nimi pozwoli na wyciągnięcie wniosków ze szkoleń i wizyt i przełożenie ich na własną praktykę i zaplanowanie rozwoju liderskiego.

Po zakończeniu części szkoleniowej, uczestnicy BBA będą mieli okazję do wspólnej pracy podczas realizacji projektu, który razem przygotują – mówią inicjatorzy Akademii.

Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w języku angielskim.

Program szkoleniowy obejmuje:

 • dwa intensywne pięciodniowe zjazdy połączone z wizytami studyjnymi w miejscach, które pokazują jak współpraca ponad czy między granicami może wyglądać. To w sumie 10 dni treningu przywództwa i współpracy w praktyce.

 • dwa wydarzenia online:

— inaugurację programu, która wprowadzi w tematykę i sposób pracy w programie, pozwoli na spotkanie z inspirującym gościem – ekspertem w dziedzinie przywództwa i perspektyw dla regionu, da możliwość wstępnego poznania się wszystkim uczestnikom,

— warsztaty online pomiędzy zjazdami szkoleniowymi – wykłady i zajęcia poświęcone perspektywom Europy Środkowo-Wschodniej.

Mini-projekty

Po zakończeniu szkolenia w Beyond Border Academy inicjatorzy zaproszą uczestników do realizacji wspólnych projektów. Ogłoszony zostanie konkurs na mini-granty, czyli możliwość zrealizowania autorskiego projektu, który w pełni zostanie opłacony przez organizatorów. Projekty powinny obejmować np. takie zagadnienia, jak: edukacja, dyplomacja kulturalna, kultura i sztuka, lokalny rozwój społeczny, klimat/ekologia, współpraca ponadregionalna z różnymi grupami społecznymi.

Tutoring 

Wzmocnieniem w pełnieniu ról liderskich i wsparciem w rozwoju liderskim jest dla uczestników programu praca z tutorem w małych grupach (tutoring grupowy). Podczas zjazdów szkoleniowych odbędą się 4 spotkania w grupach tutorskich na żywo oraz jedno spotkanie online pomiędzy zjazdami.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 kwietnia 2023
 • Ogłoszenie listy osób przyjętych do BBA: początek maja 2023
 • Uroczysta inauguracja Beyond Borders Academy (spotkanie on-line): 24 maja 2023
 • Warsztat – Trening przywództwa i współpracy + wizyta studyjna w Gorajcu: 4 – 10 czerwca 2023
 • Warsztat on-line: 2 sierpnia 2023
 • Warsztat – Współpraca, projekt, przywództwo w praktyce + wizyta studyjna w Krasnogrudzie: 10 – 16 września 2023
 • Tutoring – spotkania: cztery podczas zjazdów szkoleniowych, jedno online w lipcu/sierpniu i jedno online na zakończenie projektu – grudzień 2023.
 • Konkurs na miniprojekty: wrzesień – grudzień 2023

Udział w programie jest bezpłatny. Wszystkie koszty udziału w programie pokrywają organizatorzy.

Projekt wsparty przez The Kosciuszko Foundation, Inc. Przedstawicielstwo w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Szkoła Liderów w ramach programu „Liderzy PAFW”, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” oraz Fundacją Pogranicze.

Beyond Borders Academy is a joint initiative of four organizations: The Kosciuszko Foundation, Borderland Foundation, Folkowisko Association, and the School for Leaders Foundation. Its goal is to prepare an active community of young people from Ukraine, Belarus and Poland to build relations and form new opportunities for cooperation in Central and Eastern Europe. gram are covered by the organizers.

The premise of the Program The initiators of the Program want to create a space for young people who, despite the difficult situation in their countries, want to actively work for their communities. The basis is the local area, but ultimately, the academy aims to broaden the horizons of participants to a regional perspective and international partners. We want to build social capital and give impetus for community action in Central and Eastern Europe” – said the organizers.

The aim of the Academy
Beyond Borders Academy is a course that will prepare young people from Ukraine, Belarus, and Poland: for leadership roles and effective social action;

 • to bring about change in their communities;
 • to introduce new quality to social initiatives;
 • to cooperate with partners from the Central and Eastern European region.

The Program is dedicated to individuals who:

 • are between 18-26 years old;
 • have at least one year of experience in community action or project work;
 • are interested in international cooperation;
 • have the support of the organization or community with which they are working;
 • speak English at an intermediate or advanced level.

People from Belarus and Ukraine are welcome to join the Program – including those who are abroad but work for the Belarusian or Ukrainian community.

How do we work?
The classes are workshop-based. They are interactive, to use the participants’ experience. We offer training games, working in a team, group discussions, and interactive presentations — they are a starting point for reflecting on one’s leadership, and influence on others, and can inspire one to develop or acquire new competencies. Our workshops allow for their practical acquisition in a favorable environment.

A key part of the course is the meetings and workshops held during study visits. Working with a tutor during and between conventions will allow you to develop leadership skills, gain more from the activities, and translate newly acquired knowledge into your practice. After the workshop part, BBA participants will have the opportunity to work together during the implementation of a project they will prepare together.

Classes within the project will be conducted in English. 

The Program includes: 
– two five-day study visits, combined with workshops, to places that show what cooperation across, or between, borders can look like, which makes for a total of 10 days of leadership and collaboration training in practice;
– and two online events:
– the inauguration of the Program, which will introduce the BBA’s themes and methods of working, and allow you to meet an inspiring guest speaker
— an expert in leadership and regional perspectives, and allow all participants to get to know each other

– online workshops between training conventions
— lectures and classes regarding Central and Eastern European perspectives.

Mini-projects 
After the Beyond Border Academy workshops, the organizers will invite participants to carry out joint projects. A competition will be announced for mini-grants, i.e. an opportunity to create and conduct an original initiative, which will be fully paid for by the organizers. Projects can touch upon issues such as education, diplomacy, culture and art, local social development, climate/ecology, or trans-regional cooperation with different social groups. 

Tutoring  
To strengthen leadership roles and support leadership development, the participants will work with a tutor in small groups (group tutoring). During the study visits, there will be 4 live tutoring group meetings and one online meeting between conventions.

Important deadlines:
Application deadline: April 5, 2023
Publication of the list of people accepted to the BBA: May, 2023
The ceremonial inauguration of Beyond Borders Academy (online): May 24, 2023 
Leadership and Cooperation Workshop + study visit to Gorajec: June 4 – 10, 2023 
Workshop (online): August 2, 2023
Collaboration, project, leadership in practice Workshop + study visit in Krasnogruda: September 10 – 16, 2023 
Meetings with the tutor: four during study visits, one in July/August (online),
and one at the end of the project in December 2023 (online)

Mini-project competition: September – December 2023

Considering the length and intensity of the Program, make sure you will be able to attend all the events before you apply.
Make sure the Program’s schedule of meetings and activities suits you so that you will be able to attend the live meetings in Poland, as well as the meetings held online.  Participation in the Program is free of charge. All costs of participation in the program are covered by the organizers.

Participation in the Program is free of charge. All costs of participation in the program are covered by the organizers.

 

The programme is supported by the Kosciuszko Foundation, the Polish-American Freedom Foundation and School for Leaders Foundation under the „PAFF Leaders” initiative, carried out in cooperation with Folkowisko Borderline Culture Association and the Borderland Foundation. 

Nowości w programie/News in the project