Bez mieszkańców się nie da

Program koordynuje Maja (Maria) Mańkowska, Program Polityczny.

Projekt „Bez mieszkańców się nie da. Konsultacje publiczne standardem funkcjonowania zreformowanych gmin.” jest współfinansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji Finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Rządu Kanady. Projekt ma na celu zmobilizowanie i wsparcie merytoryczne liderów samorządu lokalnego i społeczności lokalnej w 10 skonsolidowanych gminach, do stworzenia i skutecznego wprowadzenia do praktyki uchwałodawczej zinstytucjonalizowanych mechanizmów konsultacji publicznych.

Odbiorcami bezpośrednimi projektu jest 30 ukraińskich liderów samorządu lokalnego i społeczności lokalnej. W każdej gminie uczestniczącej w projekcie powstanie 3-osobowa grupa inicjatywna, w skład której wejdą: radny, urzędnik gminny oraz działacz społeczny. Uczestnicy projektu zostaną objęci wszechstronnym wsparciem w formie szkoleń i opieki eksperckiej. Odbędą również wizytę studyjną w Polsce. Zadaniem gminnych grup inicjatywnych będzie:

  • opracowanie wstępnego projektu regulacji i zasad prowadzenia konsultacji publicznych w swojej gminie;
  • uzyskanie poparcia władz lokalnych dla jego wdrożenia;
  • doprowadzenie do uchwalenia przez rady gmin regulaminów konsultacji publicznych;
  • przeprowadzenie konsultacji publicznych na wybrany temat w swojej gminie;
  • podsumowanie wyników konsultacji i przedstawienie ich mieszkańcom, władzom lokalnym, mediom, lokalnym organizacjom społecznym.

Efektem długotrwałym projektu będzie przygotowanie 30 specjalistów od konsultacji do wspierania innych ukraińskich gmin w procesie wdrażania ukraińskiej reformy samorządowej, w tym wprowadzania regulacji konsultacji publicznych. Jako podsumowanie przeprowadzonych działań powstanie publikacja on-line zawierająca opisy dobrych praktyk prowadzenia konsultacji społecznych w Polsce i na Ukrainie.

Nowości w programie