Fundacja

Misja

Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Od ponad 27 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajdujemy i wspieramy liderów i liderki różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych. Wierzymy, że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian.

Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W naszych programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest jednym z podstawowych narzędzi Szkoły do budowania z jednej strony kultury dyskusji opartej na szacunku, z drugiej – świadomości własnego systemu wartości i wywodzącej się z niego tożsamości.

Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym, dla wielu Absolwentów i Absolwentek stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju.

Podstawowe programy Fundacji, dzięki zaangażowaniu donorów i darczyńców, pozostają od wielu lat bezpłatne. Ponadto Szkoła Liderów oferuje indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta programy i usługi. Zysk z działalności gospodarczej w całości przeznaczany jest na cele statutowe organizacji.

Wartości

Szkoła Liderów upowszechnia model przywództwa opartego na:

odpowiedzialności
Inwestujemy w osoby o zdolnościach przywódczych, które nie boją się wyzwań i związanych z nimi poświęceń; w liderów, którzy nie wahają się podejmować trudnych wyborów i śmiałych decyzji oraz biorą pełną odpowiedzialność za ich konsekwencje.

budowaniu zaufania i współpracy
Wierzymy, że dobre przywództwo dalekie jest od wodzostwa. Istnieją różne wzorce zachowań liderów, jednak wszystkie łączy umiejętność angażowania innych i poszukiwania sprzymierzeńców.

tworzeniu wizji odpowiadających na aktualne problemy w Polsce i na świecie
Tematy poruszane podczas programów Szkoły są głęboko zakorzenione w zastanej rzeczywistości polskiej i światowej. Stymulujemy dyskusję i poszukiwanie rozwiązań w obszarach ważnych dla rozwoju Polski: gospodarka, środowisko, energetyka, edukacja, system społeczny, ustrój i samorząd.

odwadze i skuteczności we wprowadzaniu zmian
Absolwentów i Absolwentki namawiamy do obierania skutecznych strategii wprowadzania zmian i zajmowania pozycji wpływu, w tym stanowisk, urzędów i innych funkcji formalnych.

poszanowaniu demokracji
Misja Szkoły opiera się na poszanowaniu instytucji państwa i prawa. Do programów SL przyjmujemy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich demokratycznych ruchów i opcji światopoglądowych, dbając o zachowanie różnorodności i odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej.

Absolwenci i absolwentki

Przez programy Szkoły Liderów przeszło już ponad 4000 osób. Są to osoby działające w Polsce, dla Polski i w środowiskach polonijnych.

Inwestujemy w osoby aktywnie budujące życie publiczne: członków i członkinie partii, stowarzyszeń i organizacji politycznych, osoby piastujące urzędy i pełniące funkcje na wszystkich szczeblach samorządu, liderów i liderki organizacji pozarządowych i nieformalnych koalicji, działaczy i działaczki na rzecz spraw lub swoich miejscowości. Liderzy/lidrki naszych programów przedstawiają całe spektrum społeczne pod względem wieku, rodzaju działalności publicznej i wyznawanego światopoglądu.

Sieć naszych absolwentów i absolwentek jest głęboko zakorzeniona w sferze publicznej. Wśród uczestników/uczestniczek programów znajdują się aktywiści społeczni, działaczki lokalne, przedstawiciele/przedstawicielki władz samorządowych, think-tanków i dużych organizacji pozarządowych, a także urzędnicy/urzędniczki administracji publicznej i politycy/polityczki. Absolwenci i absolwenci Szkoły zasiadają w Europarlamencie, Parlamencie RP, rządzie, organach wielu samorządów terytorialnych, kierują setkami organizacji i inicjatyw społecznych w ponad 40 krajach na całym świecie.

Obecnie w samorządzie mandat pełni 171 absolwentów i absolwentek programów Szkoły Liderów – w tym 32 prezydentów/ek, burmistrzów i wójtów. W wyborach powszechnych w 2015 do Sejmu i Senatu z 8 różnych list wystartowało 24 absolwentów. Dziewięcioro z nich zdobyło mandat i pełni funkcję posła. W obecnej kadencji 25 parlementarzystów/parlamentarzystek i 2 europarlementarzystów ukończyło Szkołę Liderów.

Nasze metody

Programy Szkoły Liderów różnią się intensywnością, długością trwania i charakterem w zależności od rodzaju przywództwa, jaki kształtują: lokalnego, politycznego, czy na poziomie samorządowym. Jednocześnie wszystkie programy opierają się na kilku podstaowwych elemntach metodyki Szkoły. Są to:

debata oksfordzka
Służy nauce rzeczowej i pełnej argumentacji, poszanowaniu zasad kultury, wzbudza szacunek do oponenta i ćwiczy wystąpienia publiczne

trening liderski typu outdoor
Intensywne doświadczenie formacji grupowej, stanowiące podstawę do diagnozy własnych słabych i mocnych stron

praca merytoryczna w małych grupach
Oparta na budowaniu autentycznej relacji z bardziej doświadczonymi liderami/liderkami

tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń
Dyskusje formacyjne, world Cafe, forum dobrych praktyk

spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk

warsztat na temat budowania wizerunku, uczący publicznych wystąpień

szeroka gama gier i narzędzi szkoleniowych
Systemy firm Metalog, The Grove, Points of You, RSVP Design, a także gry i narzędzia autorskie, tworzone na zamówienie

Naszą siłą są ludzie
Szkołę Liderów prowadzą doświadczeni trenerzy/trenerki i superwizorzy/superwizorki.  Są to osoby sprawdzone, dbające o atmosferę i skuteczność szkolenia. Naszych tutorów/tutorki i coachów wyróżnia uważność na potrzeby, podążanie za klientem, umiejętność wydobywania potencjału i dawania przestrzeni do rozwoju. Nasi mentorzy/mentorki i eksperci/ekspertki to osoby doświadczone, posiadające autorytet w swojej dziedzinie. Mamy jedną z największych sieci kontaktów, współpracujemy z grupą kilkudziesięciu trenerów/trenerek i coachów oraz blisko 4000 liderów/liderek – Absolwentów i Absolwentek naszych programów i szkoleń.

Rada i Zarząd

Rada Fundacji

Śp. Prof. Zbigniew Andrzej Pełczyński przewodniczący Rady (do 22 czerwca 2021 r.)
dr hab. Rafał Mrówka – przewodniczący Rady
Tomasz Chmal
Urszula Pasławska
dr Marcin Walecki

Zarząd Fundacji

Przemysław Radwan-Röhrenschef – prezes 

Katarzyna Czayka-Chełmińska – wiceprezeska 

Mirella Panek-Owsiańska – członkini Zarządu 

Agnieszka Szelągowska – członkini Zarządu

Agnieszka Muras – Członkini Zarządu,

Zespół

Przemysław Radwan-Rohrenschef
Prezes Zarządu FSL

Ze Szkołą Liderów od 1995 roku, zaczynał jako człowiek od wszystkiego – warsztatów dla młodzieży, sieci komputerowej i pierwszej strony www Szkoły. Absolwent II Szkoły Liderów, potem wewnętrzny jej krytyk i jednocześnie twórca większości programów Szkoły przez lata. W latach 2014-2017 prezes fundacji. A głównie wielki orędownik wspierania liderów, którzy mają odwagę „wychylić się” w stronę polityki każdego szczebla.

mail: [email protected]

Katarzyna Czayka-Chełmińska
Wiceprezeska Zarządu FSL

W Szkole od 1995 roku. Początkowo trenerka facylitacji, pracy z grupą i negocjacji. Przekonana szybko przez ZAPa, że jakość przywództwa to kwestia kluczowa, na stałe związała się z organizacją. Współtworzyła program Liderzy PAFW, rozwijała unikalną metodę tutoringu. Miała też znaczący wpływ na rozwój mediacji rodzinnej w Polsce. Nasza Szkolna rodzina również daje jej nieustanną możliwość rozwoju w tej dziedzinie.

mail: [email protected]

Mirella Panek-Owsiańska
Członkini Zarządu FSL

W Zespole od 2020 roku. Absolwentka Młodych Liderów Społecznych i Politycznych, była członkini Rady Fundacji. Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i komunikacji społecznej.

Jedna z założycielek fundacji Kosmos dla Dziewczynek, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International. Stworzyła i koordynowała program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, inicjatorka wielu grup i projektów dla kobiet. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z  Polski, Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu.

Pracowała w gabinetach politycznych Hanny Suchockiej i Barbary Piwnik. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, mentorka. Członkini jury konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR.

Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.  Praktyczną wiedzę o PR politycznym i społecznym zdobywała jako stypendystka, m.in. w Anglii, Hiszpanii i USA.

mail: [email protected]

Agnieszka Szelągowska
Członkini Zarządu, Program Liderzy PAFW

Trzon zespołu trenerskiego. Specjalistka od tego, co w Szkole unikalne – metody tutoringu. Od 7 lat w programie Liderzy PAFW. Szkoli, wspiera w rozwoju, superwizuje tutorów i coachów. Wielokilometrowe dystanse między tutorami zapełnia dobrą literaturą. W wolnych chwilach biega, najczęściej o 4 rano.

mail: [email protected]

Agnieszka Muras
Członkini Zarządu, Szkoła Liderów Miast

Działaczka społeczna i koordynatorka projektów związana z sektorem pozarządowym. Początki zaangażowania społecznego testowała pracując w Cieszynie w obszarze edukacji kulturalnej i miejskiej, a zdobyte tam doświadczenia przekuwa obecnie na pracę z liderami (głównie) średnich miast. Za punkt honoru stawia sobie wywożenie ludzi z centrum na peryferia w myśl idei, że świat nie kończy się na Warszawie.

mail: [email protected]
tel.: 500-196-677 

Beata Borkowska-Ślósarska
Kierowniczka Fundacji

Kierowniczka Fundacji, w zespole od 2017 roku. W Szkole Liderów odpowiada za „przestrzenie międzyprojektowe”, czyli sprawy ogólnofundacyjne (finansowe, prawno-formalne, organizacyjne oraz koncepcyjne). Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami szkoleniowymi – zwłaszcza rozwojowymi oraz tymi, które dotyczączą wdrażania zmian w organizacjach. Dodatkowo kompetencje zawodowe zdobywała między innymi w dziale personalnym oraz w dziale finansowym. Przez lata łączyła pracę w organizacjach pozarządowych z pracą dla firm komercyjnych. Wolny czas lubi spędzać aktywnie, podróżując i zaczytując się w reportażach.

Małgorzata Czarnecka
Działalność gospodarcza

W Szkole od czerwca 2017 r., w sektorze NGO nieprzerwanie od lat 20. W Szkole zajmuje się działalnością gospodarczą. W tym kontekście wysoka marża, jakość usługi i zadowolenie klienta to jej trójkąt satysfakcji. Każdą wolną chwilę spędza w ogrodzie, gdzie toczy się jej drugie życie. Każdą dłuższą wolną chwilę spędza gdzieś w świecie – z dala od utartych szlaków i all inclusive. Dlatego czasem śni, że kupiła działkę w Nepalu.

mail: [email protected]

Radek Puśko
Szkoła Liderów Miast
Do zespołu Szkoły Liderów dołączył w lutym 2021. Doświadczony menedżer organizacji pozarządowych, z sektorem NGO związany od 2008 roku. Absolwent 26. edycji Szkoły Liderów Politycznych. Koordynator projektów z pogranicza rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kultury. Znawca tematyki miejskiej, konsultacji społecznych i partycypacji, z doświadczeniem miejskiego aktywisty, bloger (www.radekpusko.pl).
W Szkole Liderów zaangażowany w rozwój programu Szkoła Liderów Miast.

 

Miłośnik wspólnot lokalnych, pogranicza oraz różnorodności i wielokulturowości Podlasia, skąd pochodzi. Od lat zaangażowany w popularyzowanie idei współpracy polsko-białoruskiej, fan Wielkiego Księstwa Litewskiego. W wolnym czasie spełnia się także w zarządach dwóch podlaskich organizacji: Fundacji Tutaka i Instytutu Działań Miejskich. #dobrowspólne

tel: 516-983-165

Areta Wasilewska
Program Liderzy PAFW, Komunikacja i PR Fundacji

W Szkole Liderów zajmuje się promocją i komunikacją. Od 20 lat działa w organizacjach pozarządowych zajmujących się jawnością i przejrzystością życia publicznego. Ma wiedzę na temat różnych modeli wpływania na władzę i zachęcania do kompromisu (przez edukację), sieciowania organizacji czy komisji rewizyjnych (weryfikacja dokumentów, sprawy finansowe w organizacjach). Uczestniczy w sprawach Budżetu Partycypacyjnego (teraz obywatelskiego) w Warszawie od początku – jako projektodawczyni (zrealizowano np. Plac Zabaw dla Dorosłych w Ursusie), jako członkini zespołu dzielnicowego i członkini Rady ds. Budżetu przy Prezydencie m. st. Warszawy. Ma czwórkę dzieci – nastolatków. Uwielbia prace manualne, aktualnie wyszywa i uczy się rysunku henną.

mail: [email protected]

Agnieszka Szymańska
Program Liderzy PAFW, XVII edycja

Współpracuje ze Szkołą Liderów od ponad 3 lat. Początkowo tylko jako tutorka i mentorka w programie „Przełącz się na młodzież” realizowanym przez Fundację w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Od października 2019  koordynatorka programów Fundacji: Akademia Rzeczników Zmian i Warszawskiej Akademii Młodych Liderów 4.0. Pedagożka teatru, trenerka, producentka wydarzeń kulturalnych. Edukatorka w Teatrze 21 Justyny Sobczyk. Miłośniczka muzyki granej na żywo i jogi.
Od kwietnia 2021 r w Programie Liderzy PAFW, gdzie koordynuje XVII edycję Programu.

mail: [email protected]
tel.: 573-487-012 

Marta Modzelewska
Program Liderzy PAFW
Agata Gajda
Program Liderzy PAFW (urlop)

W zespole od maja 2017. Trzyma budżet programu Liderzy PAFW i dba o relacje, koordynując program Alumni. Pilnuje, żeby rzeczy szły zgodnie z planem. Z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego związana od kiedy pamięta, prywatnie i zawodowo zajmowała się wspieraniem rozwoju społeczności lokalnych. Osobiście silnie utożsamia się z warszawskim Grochowem, gdzie mieszka, animuje okolicę, śpiewa altem w sąsiedzkim Chórze „Grochów” i przewodzi Stowarzyszeniu „F jak Wszyscy” (http://fjakwszyscy.pl/).

mail: [email protected]
tel.: 573-487-042 

Agnieszka Wróblewska
Program Liderzy PAFW (urlop)

Patrząc na obszary jej działalności można stwierdzić, że ominęła jedynie sektor publiczny:  od lat szkolnych związana z harcerstwem, potem działaczka i pracowniczka w różnych organizacjach pozarządowych, następnie przez 3 lata rozwijała własną firmę – drukarnię  tkanin. Z tak różnorodnym doświadczeniem we wrześniu 2018 roku dołączyła do zespołu Programu Liderzy PAFW, aby zadbać o dalszy rozwój absolwentów. Do pracy jeździ na rowerze, a w czasie wolnym na rolkach. Ma dwóch synów, którym uwielbia czytać.

Obecnie – od maja 2021 r na urlopie macierzyńskim

Paulina Książek
Program Liderzy PAFW (urlop)

Koordynatorka XIV edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także 6 poprzednich edycji, gdzie pracuje z liderami lokalnymi z całej Polski. Odpowiada za Program od strony merytorycznej i organizacyjnej. Przed kilku laty tworzyła Program Alumni, którego odbiorcami są absolwenci programu Liderzy PAFW, a także koordynowała ogólnopolską akcję „Masz głos, masz wybór”. Wychowana nad jeziorem, sercem z Warmii i Mazur, ale równie mocno związana z Warszawą. Prywatnie wielbicielka dobrego jedzenia i hiszpańsko-włoskich klimatów.

Obecnie na urlopie wychowawczym.

Aneta Birnbaum
Programy warszawskie

Aktywistka społeczna związana z tematyką mniejszości i koordynatorka projektów, w Szkole Liderów od maja 2017 roku. W Fundacji zajmuje się głównie (choć nie jedynie) programami mającymi wzmocnić warszawski wolontariat na wielu poziomach. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim i teraz z przyjemnością redaguje każdy tekst, który wpadnie jej w ręce. Trzy rzeczy, które najbardziej lubi: kino, kino i jeszcze raz kino.

mail: [email protected]
tel.: 573-487-007 

Dorota Kaiper
Programy warszawskie

Z Fundacją związana od końca 2021 roku, w roli koordynatorki projektu szkoleń dla warszawskich wolontariuszy. Z wykształcenia prawniczka, z powołania społeczniczka. Wierzy w moc III sektora, dlatego od lat aktywnie uczestniczy w projektach społecznych w obszarach edukacji obywatelskiej i ekologicznej oraz wsparcia dla NGO. Wielbicielka debatowania sportowego, upcyclingu ubrań oraz podcastów o literaturze.

Julia Szcześniak
Programy warszawskie
W Szkole Liderów już od 13 lat, z których pierwsze 12 pracowała w Programie Liderzy PAFW zajmując się na zmianę: raz rekrutacją i pracą z uczestnikami, raz sieciowaniem absolwentów, przez dłuższy czas również budżetem. Koordynowała dodatkowo takie projekty jak Laboratorium Innowacji Liderskich, ABC Liderstwa, Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów. Od niedawna w ramach warszawskiego Programu Ochotnicy wspiera wolontariuszy organizując dla nich szkolenia i konsultacje online z nadzieją, że już niedługo spotka ich na żywo. Prywatnie ostatnio przede wszystkim jest mamą trójki dzieci, a więc zdobywa mistrzostwo w dzieleniu czasu pomiędzy puzzle i klocki a zoomy i excele.

mail: [email protected]

 

Karolina Grzegorzak
Akademia rzeczników Zmian 3.0, Warszawska Akademia Młodych Liderów, Szkoła Liderów Politycznych

Z Fundacją związana od marca 2020. Zajmuje się organizacją i wsparciem programu Szkoły Liderów Politycznych.

Doświadczenie zdobywała w warszawskich organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury, gdzie odpowiadała głównie za działania koordynacyjne lub rozwojowe. Absolwentka Szkoły Trenerów STOP, która regularnie prowadzi warsztaty, obecnie najczęściej z nauczycielami/kami.

Odpoczywa podczas praktyki jogi lub długich spacerów po lesie. Chętnie odwiedza kina studyjne, a w domu z przyjemnością ogląda seriale kryminalne.

mail: [email protected]
tel.: 509-052-566

Adam August Michalik
Warszawskie programy młodzieżowe oraz Szkoła Liderów Politycznych
Działacz społeczny od najmłodszych lat aktywny w samorządzie szkolnym i młodzieżowych radach. Obecnie udziela się w samorządzie studenckim oraz studiuje politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent programów Szkoły Liderów. Wielbiciel literatury. Przyjaciel kota. Autor projektów „Akt Kultury” oraz „Młodzi o polityce”.

Założyciel

Szkołę Liderów w 1994 roku założył profesor Pełczyński.

„Profesor Zbigniew Pełczyński zawsze wyprzedzał swój czas. Piętnaście lat temu otworzył Oksford dla polskich naukowców, w roku 1987 przekonał filantropa George’a Sorosa, by założył w Polsce Fundację Batorego, w roku 1994 stworzył Szkołę Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. Młodzi współpracownicy skarżą się, że nie nadążają za nim. Jeden z nich przywitał go kiedyś rano słowami: „Pan już w pracy, panie profesorze?”. „Właśnie wychodzę” – odpowiedział 71-letni Pełczyński, który od poprzedniego dnia siedział nad papierami. Mówi o sobie, że z naukowca zamieniał się stopniowo, od lat 80., w „przedsiębiorcę społecznego”, czyli kogoś, kto wyczuwa potrzeby społeczne i znajduje praktyczne sposoby, by je zaspokoić. Po powstaniu trafił do Anglii. Studiował tam politologię i ekonomię. W świecie nauki stał się znany jako heglista. Do roku 1993, kiedy przeszedł na emeryturę, był wykładowcą w Oksfordzie. Czuł się jednak przede wszystkim, jak sam mówi, dydaktykiem. Wśród studentów, z którymi nadal wiążą go więzi przyjaźni, był i Bili Clinton. Profesor lubi kontakt z młodzieżą. – Dzięki nim nie patrzę wstecz, lecz w przyszłość – mówi.

Pełczyński należy do najmłodszego pokolenia wojskowej emigracji londyńskiej; od starszej, wyższej rangą, dzielił go od początku stosunek do kraju. Przyjeżdżał do Polski od 1956 roku, próbował wyrobić sobie własne zdanie na temat reformowalności systemu. Ogłoszenie stanu wojennego zinterpretował jednoznacznie jako początek końca komunizmu. Z takiej diagnozy wynikało, że najważniejsze jest przygotowanie kraju do życia po zmianie ustroju. Postanowił więc umożliwić polskim naukowcom zbliżenie do światowej nauki. Przekonał Oksford, by uruchomił szeroki program stypendialny dla Polaków. Dzięki niemu od roku 1982 do dziś na tę uczelnię wyjechało ponad 450 polskich naukowców. Wyjeżdżają też tam najzdolniejsi studenci V roku i przyszli doktoranci. W latach 80. profesor Pełczyński nawiązał kontakt z milionerem węgierskiego pochodzenia George’em Sorosem. założycielem Fundacji „Open Society”. Wspólna im obu była popperowska idea budowy „społeczeństwa otwartego”. „Zawrzyjmy umowę – zaproponował Soros – za każdego Węgra sprowadzonego do Oksfordu sfinansuję pobyt jednego Polaka”. I tak w roku 1986 do Oksfordu trafiło dzięki Pełczyńskiemu także pierwszych dziesięciu Węgrów. Kiedy na stypendia zaczęli przyjeżdżać naukowcy z innych krajów Europy Środkowej i ZSRR, z programu polskiego zrobił się środkowoeuropejski. Niestrudzony Pełczyński przekonał Cambridge, Manchester i inne uczelnie brytyjskie, by włączyły się do programu. Kolejnym pomysłem na zbliżenie Polski do Zachodu była Fundacja Batorego. Istniała już na Węgrzech, Pełczyński namówił Sorosa, by utworzyć fundację także w Polsce. Założył ją w Warszawie w jego imieniu w roku 1988. Od roku 1989 profesor współpracował w rządami solidarnościowymi. Dziś woli zmieniać rzeczywistość kształcąc polskie elity.

– Najlepsi pociągną resztę – mówi profesor. Dlatego założył i prowadzi Szkołę Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. Przyszłych polityków, działaczy samorządowych i społecznych szkoła kształci w trudnej sztuce dogadywania się, dochodzenia do kompromisu. Konikiem profesora jest wprowadzenie w Polsce sztuki debaty oksfordzkiej, cywilizowanej dyskusji prowadzonej według ścisłych reguł. Zdołał zapalić do swojego pomysłu studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy już takie dyskusje prowadzą. Pełczyński ma nadzieję, że klubami debatanckimi pokryje wkrótce cały kraj, a potem Białoruś i Ukrainę. Uczestnicy Szkoły Liderów mogą doskonalić umiejętności obserwując wybory samorządowe w Wielkiej Brytanii, pracując w biurze jednego z senatorów amerykańskich, na stażu w Sejmie czy w firmach konsultingowych.

– W naszym pokoleniu emigracji londyńskiej – mówi z żalem przyjaciel Pełczyńskiego, poeta i pisarz Bolesław Taborski – były tysiące ludzi z dużym dorobkiem zawodowym, gotowych na emeryturze przyjechać do kraju, by służyć swym doświadczeniem. Stąd nikt jednak nie wołał. Dobrze, że profesor sam stawił się na jego potrzeby.”

Maria Kruczkowska; „Magazyn Gazety Wyborczej” nr 2, 10 stycznia 1997 r.
Profesor Zbigniew Andrzej Pełczyński (ZAP) urodził się w Grodzisku Mazowieckim w 1925 roku. W czasie II wojny światowej był żołnierzem AK, walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Na Uniwersytecie w St. Andrews w Szkocji studiował ekonomię i nauki polityczne, a na Uniwersytecie Oksfordzkim filozofię polityczną i politologię. W 1956 roku (również w Oksfordzie) obronił pracę doktorską z filozofii politycznej Hegla. Cztery lata wcześniej zdecydował się na stałe zostanie w Anglii i przyjął obywatelstwo brytyjskie. W nowej ojczyźnie założył rodzinę.

W 1953 zaczął wykładać na Uniwersytecie Oksfordzkim głównie filozofię polityczną, historię myśli społecznej i politycznej, systemy polityczne, przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz historię powojenną Polski.

Poza zajęciami dydaktycznymi, prof. Pełczyński organizował stypendia w Oksfordzie dla naukowców i studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki niemu w ciągu 15 lat wyjechało na Uniwersytet oksfordzki około 1300 osób.

Na początku lat dziewięćdziesiątych profesor Pełczyński był doradcą Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP, członkiem zespołu Ministra Szefa URM-u ds. reform centrum rządu i członkiem Rady Premiera RP ds. kształcenia urzędników państwowych, a także konsultantem EWG i OECD ds. programów reformy władz państwowych i administracji publicznej w Polsce.

Profesor nadal aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii pełni kilka funkcji społecznych, m. in. jest przewodniczącym Stefan Batory Trust w Oksfordzie (organizacji zajmującej się promocją edukacji, nauki kultury polskiej), członkiem Rady Powierniczej Polonia Aid Foundation Trust w Londynie. W 1988 roku w imieniu Georga’a Sorosa zakładał w Polsce Fundację im. Stefana Batorego; obecnie jest członkiem Rady Fundacji.

W 1994 roku Zbigniew Pełczyński założył Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych (obecnie Fundacja Szkoła Liderów), która prężnie kontynuuje jego dzieło.

Profesor Pełczyński zmarł 22 czerwca 2021r.

Wesprzyj nas

Fundacja Szkoła Liderów finansowana jest ze środków publicznych (system grantowy), jak i prywatnych.

Fundacja nie istniałaby bez wsparcia firm i prywatnych darczyńców, w tym Absolwentów Szkoły Liderów, a także bez klientów biznesowych i społecznych, którzy zamawiają nasze usługi.

Utrzymanie instytucji gwarantowały m.in. środki pochodzące od:
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Orange Polska.

Jeśli chcesz nawiązać kontakt lub współpracę, napisz na:
[email protected]

Kontakt

[email protected]
22 556 82 50

ul. Wiejska 12A
00-490 Warszawa

NIP: 7010425839
KRS: 0000509561
bank: 12 1240 6175 1111 0010 5796 0253
Bank PKO S.A., o/Warszawa, ul. Jasna 1|