fbpx

Konkurs na organizację absolwenckich wizyt studyjnych

Data: 22.08.2016

Konkurs dotyczy organizacji wizyt studyjnych w Polsce w dniach 6-7 października 2016 r. dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych przez Absolwentów programów Szkoły Liderów.

Liczba uczestników:

Wizyta nr 1 – 5 Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych

Wizyta nr 2  – 5 Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych

Wymogi wobec ofert dot. organizacji wizyt studyjnych

 • oferty na organizację wizyty powinny być złożone z ramienia podmiotów, w których oferenci działają na co dzień. Może to być organizacja pozarządowa, szkoła, dom kultury lub inna instytucja nie działająca dla zysku i posiadająca osobowość prawną
 • ofertę należy uzupełnić o krótki materiał promocyjny, który zostanie przesłany do uczestników wizyt
 • wizyty mogą być organizowane w partnerstwach, tj. przez 2-3 liderów lokalnych, którzy działają w miejscach położonych w niedalekiej odległości od siebie (taka sytuacja nie ma wpływu  na wysokość dotacji)
 • maksymalny koszt wizyty to 3800 zł brutto (wyżywienie, nocleg, wykładowca, dojazd wykładowcy, sala, transport uczestników podczas wizyty, materiały edukacyjne, wypożyczenie sprzętu, koszty księgowe lub administracyjne ściśle związane z organizacją wizyt, inne ściśle związane z organizacją wizyt) + 900 zł brutto (transport lokalny uczestników do i z miejsc organizacji wizyt studyjnych – wynajem busów)
 • wizyta powinna trwać 2 dni
 • wizyta powinna mieć temat przewodni, temat powinien być bezpośrednio związany z problemami, którymi zajmuje się organizacja zapraszająca, czymś, co jest jej specjalnością, domeną, z czym organizacja skutecznie sobie poradziła lub radzi.

 

W ramach pokrywania kosztów wizyt studyjnych nie będą uznawane koszty zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery). Koszty mające znamiona wypoczynku, turystyki, rekreacji (np. bilety do muzeum, wynajem przewodnika, itp.) nie powinny przekroczyć 5% kosztu całej wizyty.

Ostateczna kwota pokrycia kosztów noclegów i wyżywienia dla uczestników zostanie zaakceptowana przez Fundację Szkoła Liderów.

 

Kryteria i sposób oceny ofert

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 • Potencjał nawiązywania współpracy pomiędzy uczestnikami, a podmiotami działającymi w środowisku lokalnym, w którym odbywa się wizyta
 • Wykorzystanie zasobów, dobrych praktyk i specyfiki środowiska lokalnego, w którym działa lider lokalny
 • Czy wizyta zapewnia wymianę doświadczeń pomiędzy osobami, które będą w nią zaangażowane.
 • Efektywność wizyty – czy koszty są współmierne do zaplanowanych rezultatów.
 • Spójny, przemyślany i ciekawy program wizyty. Wykorzystanie różnych metod zdobywania wiedzy i doświadczeń (nie tylko spotkania).
 • Sposób przygotowania oferty. Czy jest rzetelnie przygotowana, zawiera wszystkie wymagane informacje, jest spójna, napisana w jasny, zrozumiały sposób. Czy odpowiada na cele i założenia konkursu.

 

Każda oferta zostanie przeczytana i oceniona zgodnie z kryteriami przez komitet oceniający złożony z koordynatora projektu, Członka Zarządu Fundacji Szkoła Liderów oraz eksperta z programu zajmującego się przywództwem lokalnym w Polsce. Komisja podejmie decyzję o pokryciu kosztów realizacji wizyty.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do: 22 sierpnia br. na adres [email protected]

W przypadku dodatkowych pytań osobą do kontaktu jest Anna Łukawska-Adamczyk ([email protected]  tel. 22 556 82 55)

Termin ogłoszenia wyników: 26 sierpnia

Copyright All Rights Reserved © 2019

×