fbpx

Polityka prorodzinna. Diagnoza i rekomendacje KSKL

Od 2011 r. realizowany jest Program „Maluch”. Przewiduje on dofinan- sowanie ze środków budżetu państwa inicjatyw dotyczących tworzenia przez różne podmioty (publiczne i niepubliczne) nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi i utrzymania już istniejących.

Kolejny temat, który chcieliśmy poruszyć w ramach KSKL, to zagadnienie dotyczące polityki prorodzinnej. Raport przygotowywaliśmy w partnerstwie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. W ostatnich latach z inicjatywy Ministerstwa podjęte zostały działania mające na celu wzrost liczby urodzeń, a także wsparcie rodzin z dziećmi na utrzymaniu. W 2013 r. wprowadzono tzw. płatny, roczny urlop rodzicielski oraz rozszerzono krąg osób (za które budżet państwa opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad małym dzieckiem) o osoby prowadzące działalność gospodarczą i rolników. W 2014 r. wprowadzono ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – narzędzie, dzięki któremu rodziny wielodzietne mogą korzystać ze zniżek w dostępie do dóbr i usług oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne. Również w 2014 r. podwyższono kwotę świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz podniesiono wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych.

Wprowadzono także nowe rozwiązania na rzecz tworzenia miejsc pracy i powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych (w tym jednostek powracających na rynek po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka), umożliwiające także godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi (m.in. grant na telepracę oraz świadczenie aktywizacyjne).

W latach 2011–2014 na ten cel przeznaczono z budżetu państwa ponad 318 mln zł, a w 2015 r. 151 mln zł. W 2015 r. zostanie przeprowadzona ustawowa weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych i wysokości kryteriów dochodowych do nich uprawniających. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe rozwiązania legislacyjne, a jednym z celów jest zwiększenie dostępności wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa dla rodzin o relatywnie niskich dochodach. Pierwsze z nich dotyczy stworzenia, w ramach systemu świadczeń rodzinnych, mechanizmu „złotówka za złotówkę”, dzięki któremu przekroczenie kryterium dochodowego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych zamiast ich całkowitego wycofania. Drugie ma na celu wprowadzenie rocznego świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1 000 zł miesięcznie dla jednostek, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (np.: bezrobotni, studenci, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych) albo wyrównanie do tej kwoty otrzymywanego już zasiłku lub uposażenia macierzyńskiego, jeśli jego kwota wynikająca z innych przepisów miałaby być niższa (np. rolnicy). Wejście w życie obydwu ww. rozwiązań jest planowane na 1 stycznia 2016 r. W badaniu wzięło udział 45 Liderów KSKL i 255 interesariuszy. Odbyło się 18 spotkań lokalnych.

Ściągnij: Polityka prorodzinna. Diagnoza i rekomendacje KSKL

Copyright All Rights Reserved © 2019

×