fbpx

Samorząd w Sejmie VIII kadencji

Minął rok VIII kadencji Parlamentu. Przyglądamy się aktywności uchwałodawczej Sejmu pod kątem tego, co może najbardziej interesować lokalnych liderów ( w tym członków Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów). spróbujemy znaleźć miejsce samorządu terytorialnego, ponieważ to kwestie lokalne są najbliższe uczestnikom sieci KSKL. Podsumowujemy zarówno liczbę uchwalonych projektów ustaw, jak też przyglądamy się dziedzinom, które cieszyły się największym zainteresowaniem posłów.

W okresie od 12.11. 2015 przeprowadzono 297 głosowań kluczowych, czyli dotyczących ustaw oraz nominacji na stanowiska. Najwięcej, bo 53 spośród głosowań dotyczyło finansów publicznych, 32 dotyczyły systemu sprawiedliwości, 25 – kultury, 20 – polityki społecznej i rodzinnej oraz 19 – rolnictwa i rozwoju wsi.

Sprawy lokalne w pracach Sejmu

Sejm przez ostatni rok skupił się głównie na realizacji własnych obietnic wyborczych, które dotyczyły przede wszystkim spraw finansowych oraz polityki rodzinnej.  Oznacza to, że największym, zainteresowaniem rządu cieszyły się projekty ogólnopolskie. Kwestie samorządu terytorialnego nie były priorytetem rządu, co również odbiło się na pracach Parlamentu. Pomimo pewnych zapowiedzi z okresu kampanii wyborczej, takich chociażby jak reorganizacja województw, jednym projektem dotyczącym wyłącznie kwestii samorządu było przedłużenie obowiązywania obecnego regulacji subwencji dla biedniejszych województw, czyli tzw. janosikowego.

Wśród najważniejszych ustaw dotyczących kwestii samorządu terytorialnego znajdowały się przede wszystkim kwestie edukacji, takie jak zmiany w decyzyjności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oświaty, min. dotyczących ustalania siatki szkół, czy zmiany wieku obowiązku szkolnego dla dzieci. Treść ustawy o oświacie ulegała zmianie kilkukrotnie, co szczególnie przy okazji obowiązku szkolnego spotkało się z szeroką krytyką opozycji.

Ważną dla jednostek samorządowych była również nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela, która znosiła tzw.  godziny karciane, a więc dodatkowe godziny nieodpłatne, które nauczyciele powinni byli przeznaczyć na pracę z młodzieżą. Ustawę poparły wszystkie kluby poselskie za wyjątkiem PO, której rząd wprowadził godziny karciane w roku 2009.

W wyniku przyjęcia poselskiego projektu zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów nałożony został na gminy obowiązek „zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia”. Ustawa zyskała poparcie wszystkich klubów poselskich.

Sejm wprowadził także nową ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Projekt nałożył obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego, do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy. Projekt ustawy został przyjęty przez prawie całą izbę, przy jednym głosie wstrzymującym.

Sejm przyjął również projekt o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który miał na celu utrzymanie w latach 2017-2019 obowiązywania dotychczasowych przepisów dotyczących janosikowego, mającego na celu wyrównanie różnic w dochodach województw poprzez system subwencji. W głosowaniu wstrzymali się posłowie PO i Nowoczesnej.

Porównanie do kadencji poprzedniej

Porównanie przyjętych ustaw przez parlament dotyczących spraw samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, przyjętych w pierwszym roku obecnej kadencji to 6 ustaw, a w analogicznym okresie kadencji uprzedniej było to 18 ustaw. Podczas całe kadencji 2007-2011 przyjęto 76 ustaw dotyczących tej dziedziny, co daje średnią 19 ustaw rocznie. Oznacza to, że zainteresowanie kwestiami samorządu terytorialnego nie jest priorytetem tej kadencji, zaś regulacje w tej dziedzinie są efektem bądź regulowania innych kwestii (oświaty), lub wynikają z konieczności (janosikowe).

 

Źródła:

http://300polityka.pl/news/2016/11/14/analiza-mpw-pierwszy-rok-sejmu-kluby-decydowaly-tak-samo-w-43-proc-kluczowych-glosowan/

https://mamprawowiedziec.pl/strona/glosowania/kategorie/8

Copyright All Rights Reserved © 2019

×