Inclusive Leadership

Program „Inclusive Leadership – nowe podejście do wzmacniania  i rozwoju osób ze środowisk defaworyzowanych” jest wspólną inicjatywą: Fundacji Szkoła Liderów (Polska), Alp – Aktivieren von Leadership Potential (Austria) oraz EU-Fundraising Association (Niemcy).

 

Logo ILP full_white

 

W ramach programu wypracujemy nową metodologię służącą wspieraniu przywództwa w środowiskach zagrożonych wykluczeniem: wśród osób z niepełnosprawnościami, osób z terenów wiejskich, uchodźców oraz imigrantów. W poszukiwaniach modelu „przywództwa włączającego” planujemy twórczo korzystać z dotychczasowych doświadczeń Szkoły Liderów w rozwijaniu przywództwa i kompetencji przywódczych na równi z bogatego résumé naszych absolwentów-praktyków, czyli tych, którzy na co dzień pracują z grupami zagrożonymi wykluczeniem.

Celem programu jest zwiększenie efektywności programów rozwojowych dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem. Środkiem do tego będzie innowacyjny model Inclusive Leadership gotowy do wprowadzenia w praktykę liderów tych środowisk. Chcemy, aby opracowany przez nas model IL był użytecznym narzędziem do wzmacniania kompetencji społecznych oraz gotowości do rozwoju osób, które będą adresatami działań edukacyjnych.
grafika_Inclusive

Uczestnicy programu

Będziemy pracować z:

  • liderami środowisk defaworyzowanych, takich jak: osoby z mniejszych miejscowości, osoby niepełnosprawne, imigranci oraz uchodźcy;
  • trenerami i edukatorami, którzy pracują z powyższymi grupami;
  • przedstawicielami administracji, mającymi wpływ na lokalne prawodawstwo i polityki społeczne;
  • pracownikami organizacji pozarządowych, które zajmują się aktywizacją lub edukacją osób z powyższych grup
Program w praktyce

W ramach programu będziemy pracować z 3 organizacjami partnerskimi działającymi w obszarze edukacji dorosłych i związanymi z nimi środowiskami edukatorów, którzy poprzez współpracę z siecią liderów społecznych mogą skutecznie upowszechniać wypracowaną metodologię.

W ramach programu powstaną 3 materiały edukacyjne:

  • podręcznik „Przywództwo włączające” dla liderów środowisk zagrożonych wykluczeniem;
  • podręcznik dla edukatorów i trenerów „Zastosowanie modelu Inclusive Leadership w pracy w środowiskach defaworyzowanych”;
  • internetowy zestaw edukacyjny upowszechniający wiedzę o Inclusive Leadership

Efektami naszej pracy podzielimy się podczas seminarium w Wiedniu (marzec 2017), seminarium w Berlinie (data) i konferencji podsumowującej w Warszawie (luty 2018).

Partnerzy programu

Projekt jest sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

pasek z logami partnerów