Białoruska Szkoła Liderów

BIAŁORUSKA SZKOŁA LIDERÓW

Projekt prowadzony jest w ramach Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów. Projekt jest realizowany we współpracy z Wolnym Uniwersytetem Białoruskim

Skierowany jest on do liderów pozarządowych, społecznych, akademickich i medialnych – osób, które chcą aktywnie działać w środowisku białoruskim w Polsce; dla których ważne są postawy obywatelskie i wartości demokratyczne.

Koordynatorka projektu:

Justyna Szymańska [email protected]

O Fundacji Szkoła Liderów: 

Szkoła Liderów to instytucja od ponad 27 lat dbająca o jakość życia publicznego w Polsce, działająca na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa.  

Misją Fundacji Szkoła Liderówjestrozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie i wspieranie liderów działających w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego i partiach politycznych. Fundamentem Szkoły jest poszanowanie dla wartości demokratycznych, pluralizm i szacunek dla różnorodności. 

Szkoła Liderów działa od 1994 roku, a doświadczenie zebrane przez ten czas pokazuje, że należy inwestować w osoby o dużym potencjale przywódczym, pomagające tworzyć w swoim otoczeniu nowe wzory i normy – komunikacji, zachowania i postępowania. Prowadzi programy edukacyjne w zakresie zarządzania zmianami, przywództwa, komunikacji i angażowania innych. W realizacji celów pomagają jej partnerzy z sektora pozarządowego, publicznego i biznesowego. Wspiera liderki i liderów w tym, aby skutecznie dążyli do wprowadzania zmian i wpływali na otaczającą ich rzeczywistość. Więcej o Szkole Liderów: https://www.szkola-liderow.pl/  

O Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP) w roku 1999.

Od ponad 20 lat Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Fundacja urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów w trzech obszarach tematycznych: inicjatywy w zakresie edukacji, rozwój społeczności lokalnych, dzielenie się polskimi doświadczeniami w transformacji.

Działalność Fundacji jest finansowana z przychodów funduszu wieczystego. W ramach 36 programów sfinansowano ponad 30 tys. stypendiów, blisko 19 tys. projektów lokalnych oraz około 40 tys. projektów edukacyjnych z udziałem setek tysięcy osób. W przeprowadzonych szkoleniach uczestniczyło 160 tys. nauczycieli oraz ponad 30 tys. liderów i pracowników organizacji pozarządowych. W wizytach studyjnych do Polski wzięło udział około 10 tys. osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i innych krajów.

Programy Fundacji są kształtowane i prowadzone z aktywnym udziałem instytucji trzeciego sektora. PAFW pozyskuje do współpracy organizacje pozarządowe, które posiadając odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, mogą pełnić rolę realizatorów programów Fundacji. Organizacje te zarządzają przedsięwzięciami PAFW według zasad i procedur określonych przez Fundację.

Więcej o  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: www.pafw.pl

Пра Фонд “Школа лідараў”: 

“Школа лідараў” – гэта арганізацыя, якая больш за 27 гадоў дбае пра якасць грамадскага жыцця ў Польшчы і дзейнічае на карысць свядомага, заснаванага на каштоўнасцях лідарства.. 

Місія Фонду “Школа лідараў” – гэта развіццё грамадзянскай супольнасці шляхам навучання і падтрымкі лідараў, якія дзейнічаюць у публічнай сферы ў няўрадавых арганізацыях, органах мясцовага самакіравання і палітычных партыях. Падмуркам Школы з’яўляецца павага да дэмакратычных каштоўнасцяў, плюралізм і павага да разнастайнасці. 

“Школа лідараў” дзейнічае з 1994 года, і досвед, назапашаны за гэты час, паказвае, што варта інвеставаць у людзей з вялікім лідарскім патэнцыялам, дапамагаючы ім ствараць у сваім асяроддзі новыя мадэлі і нормы – камунікавання, паводзінаў і дзейнасці. Школа праводзіць адукацыйныя праграмы па кіраванні зменамі, лідарстве, камунікаванні і заангажаванні іншых. У дасягненні сваіх мэтаў яна абапіраецца на дапамогу партнёраў з няўрадавага, дзяржаўнага і бізнес- сектараў. Школа падтрымлівае лідараў, каб яны эфектыўна дзейнічалі на карысць зменаў і ўплывалі на рэчаіснасць, што іх атачае. Больш падрабязна пра “Школу лідараў”: https://www.szkola-liderow.pl/ 

Пра Польска-амерыканскі фонд свабоды (ПАФС): 

Польска-амерыканскі фонд свабоды быў створаны ў ЗША Польска-амерыканскім фондам прадпрымальніцтва (PAFP) у 1999 годзе. 

На працягу больш як 20 гадоў Фонд дзейнічае на карысць умацавання грамадзянскай супольнасці, дэмакратыі і рынкавай эканомікі ў Польшчы, у тым ліку выраўноўвання магчымасцяў асабістага і сацыяльнага развіцця, а таксама падтрымлівае працэсы трансфармацыі ў іншых краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. 

Фонд рэалізуе свае мэты праз праграмную дзейнасць у трох тэматычных сферах: ініцыятывы ў сферы адукацыі, развіццё мясцовых суполак, абмен польскім досведам трансфармацыі. 

Дзейнасць Фонду фінансуецца за кошт прыбытку ад капіталізацыі першапачаткова выдзеленай сумы. У рамках 36 праграмаў былі прафінансаванымі больш за 30 тыс. стыпендыяў, каля 19 тыс. мясцовых праектаў і каля 40 тыс. адукацыйных праектаў з удзелам сотняў тысячаў чалавек. У праведзеных трэнінгах ўдзельнічала 160 тыс. настаўнікаў і больш за 30 тыс. кіраўнікоў і супрацоўнікаў НДА. У навучальных візітах у Польшчу прынялі ўдзел каля 10 тыс. асобаў з Украіны, Беларусі, Расіі, Грузіі, Малдовы і іншых краінаў. 

Праграмы Фонду фармуюцца і ажыццяўляюцца пры актыўным удзеле арганізацыяў трэцяга сектара. PAFW прыцягвае да супрацоўніцтва няўрадавыя арганізацыі, якія, валодаючы адпаведным досведам і кваліфікацыяй, могуць выступаць у якасці выканаўцаў праграмаў Фонду. Гэтыя арганізацыі вядуць праграмную дзейнасць ад імя ПАФС паводле правілаў і працэдураў, вызначаных Фондам. 

Больш падрабязна пра Польска-амерыканскі фонд свабоды: www.pafw.pl 

 

 


Nowości w programie

[/vc_column]