fbpx

Jak liderzy i liderki Poznania chcą zmieniać swoje miasto?

47 liderów i liderek Poznania w ramach programu Szkoły Liderów Miasta Poznania przygotowało i zaprezentowało dziewięć koncepcji zmiany w mieście. Zachęcamy do zapoznania się z projektami i wdrażania ich także w innych miastach.

SENIOR W SIECI

Program wsparcia i przeciwdziałania wykluczenia z życia społecznego seniorów (60+) – to model działania mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku senioralnym poprzez edukację i stworzenie innowacyjnego narzędzia cyfrowego. Pragniemy zaprezentować międzypokoleniowe działania wzmacniające kompetencje cyfrowe oparte na współpracy międzysektorowej. 

SAMORZĄDZĘ. Aktywizacja młodzieży do samorządności miejskiej

Proponujemy kompleksowe podejście do tematu aktywizacji młodzieży do obywatelskości
i samorządności. Razem z młodymi chcemy zdiagnozować ich pytania i potrzeby w tym temacie. Stawiając na nowoczesną komunikację będziemy przybliżać zasady działania miasta. W dłuższej perspektywie drogą konsultacji wypracujemy program nauczania gotowy do wdrożenia w szkołach.

PLATFORMA PASJI

Projekt stworzenia platformy internetowej łączącej ofertę poznańskich szkół ponadpodstawowych (zwłaszcza branżowych i technicznych) z potrzebami biznesu, organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności. Platforma umożliwi m.in. złożenie zamówienia na konkretną usługę do realizacji przez uczniów danej szkoły lub zespół międzyszkolny. Inne przewidywane moduły to: możliwość zaproszenia na lekcje doświadczonych praktyków, możliwość pozyskania mentora dla projektu uczniowskiego z sektora biznesu lub NGO, zamówienie szkolenia zawodowego realizowanego przez uczniów, czy wirtualne targi pracy i staży.

INWESTOR SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY

Projekt ma być unikalnym systemem certyfikacji poznańskich inwestycji, w których inwestorzy (rozumiani przede wszystkim jako deweloperzy) uwzględniają potrzeby społeczne mieszkańców
i rozwiązują problemy społeczne miasta.

Proponujemy, by system certyfikacji obejmował zagadnienia  dotyczące m.in.

– konsultacji pomysłów inwestycyjnych ze środowiskiem społecznych na etapie tworzenia,

– zapewniania przestrzeni lokalowej dla aktywności społecznych na osiedlu,

– uwzględniania rozwiązań ekologicznych obniżających koszty eksploatacji budynku,

– włączanie się w tworzenie infrastruktury miejskiej przyjaznej mieszkańcom,

– zadbanie o zapewnienie dostępu do usług społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych). 

Za uwzględnienie wskazanych zagadnień w realizacji inwestycji inwestor będzie nagrodzony Gwiazdkami Zaufania Społecznego w skali od 1 do 3 przez kapitułę reprezentowaną przez ekspertów ze środowiska międzysektorowego.

PLATFORMA KOMUNIKACJI MIĘDZYSEKTOROWEJ

Ma być miejscem styku, miejscem żywej komunikacji pomiędzy Radami Osiedli, Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi, Centrami Inicjatyw Lokalnych oraz Mieszkańcami. Dzięki naszej platformie każdy radny osiedlowy uzyska łatwy dostęp do wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem Rady Osiedla, Rady Miasta, Urzędu Miasta, oraz wspólnot lokalnych oraz Organizacji Pozarządowych. Jednocześnie każdy mieszkaniec Miasta uzyska szansę na poznanie radnych (zdjęcia, biogramy), a także na zapoznanie się z działalnością Rady oraz innych organizacji nie tylko na swoim Osiedlu. Możliwość bezpośredniego kontaktu z Radą usprawni jej działanie oraz pozwoli na szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie inicjatyw społeczności lokalnych.

LOKALE DLA LOKALNOŚCI

Głównym celem projektu Lokale dla Lokalności jest stworzenie warunków, w tym fizycznego miejsca do rozwoju wspólnot lokalnych. Chcemy przez to zachęcić mieszkańców Poznania do włączania się we wspólne działania oraz do inicjowania oddolnych aktywności na rzecz swojego otoczenia, w tym edukacji obywatelskiej, kultury sportu. Będzie to prowadzić do poprawy jakości życia, poczucia bezpieczeństwa, wzmacniania tożsamości lokalnej.

CZYM JEST DLA CIEBIE MIASTO POZNAŃ? 1928 – 1964 –- 1994 –- 2020

Po prawie wieku od pierwszych badań o Poznaniu i jego mieszkańcach przeprowadzonych przez profesora Floriana Znanieckiego, twórcę polskiej szkoły socjologii miast, powtórzonych ponad pół wieku temu przez profesora Janusza Ziółkowskiego, a następnie w latach 90. przez profesora Krzysztofa Podemskiego i Ryszarda Cichockiego, przyszedł moment na kolejne przyjrzenie się czym jest miasto Poznań w świadomości jego mieszkańców, a przede wszystkim czym ma się stać. Chcemy po raz czwarty zachęcić mieszkanki i mieszkańców Poznania do refleksji, na tym w jaki sposób korzystają z miasta, co jest dla nich ważne i wreszcie nad tym w jakim Poznaniu chcieliby żyć za 30 lat, jakiego miasta chcieliby dla swoich dzieci. Dzięki zastosowaniu metody autobiograficznej – eseju, którzy przygotują wszyscy chcący brać udział w konkursie – będzie możliwa prezentacja wyników konkursu przed opracowaniem socjologicznym zebranego materiału.

POZNAŃ PRZYJAZNY DLA OBCOKRAJOWCÓW – PLATFORMA KOMUNIKACJI I WSPARCIA

Głównym celem projektu jest stworzenie sieci kontaktów, współpracy i wsparcia dla społeczności międzynarodowych w Poznaniu, której odzwierciedleniem będzie interaktywna wirtualna platforma. Odbiorcami będą zarówno obcokrajowcy: studenci, przedsiębiorcy, uchodźcy i wszyscy inni cudzoziemcy mieszkający w Poznaniu, jak i sami poznaniacy, którym łatwiej będzie poznać międzynarodowe społeczności rodzinnego miasta. Dzięki metodzie mapowania instytucji, przedsiębiorstw, usług, podmiotów wspierających obcokrajowców itp. oraz kalendarium wydarzeń (kulturalnych, biznesowych, edukacyjnych itp.)  platforma będzie kompletnym źródłem informacji i łącznikiem międzysektorowym.

PARTYCYPACYJNE PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI

Do grupy trafiły osoby, którym na sercu leży jakość przestrzeni jaka nas otacza, dobro przyrody oraz ludzi tworzących nasze miasto. Wszyscy uważamy, że trudno jest przebić się z oddolnymi inicjatywami do świadomości urzędników i włodarzy. W wyniku tego spotkania zrodził się pomysł na stworzenie modelu, który ułatwi mieszkańcom zagospodarowanie zapomnianych fragmentów miasta.  Mamy nadzieję, że dzięki temu zielone skwery i szeroko dostępne kieszonkowe parki dostosowane do potrzeb mieszkańców, także osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, zaczną wypełniać tkankę naszego miasta, a dzięki proponowanemu przez nas sposobowi połączenia wokół nich interesów wszystkich trzech sektorów, będą pełne życia i ciekawych wydarzeń.

* Projekty stanowią koncepcję działań, które liderzy i liderki chcieliby wdrożyć w Poznaniu.
Projekt Szkoła Liderów Miasta Poznania współfinansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania. Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×