fbpx

Liderzy Ełku

W Szkole Liderów Miasta Ełku bierze udział 17 liderów związanych z lokalnym samorządem, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Łączy ich wiara w dobro wspólne, jakim jest ich miasto oraz w sens współpracy międzysektorowej. Dzięki programowi będą mieli okazję połączyć swoje potencjały oraz zasoby we wspólnym opracowywaniu rozwiązań problemów, z którymi już boryka się (lub będzie borykał się w przyszłości) Ełk. Poniżej przedstawiamy sylwetki każdego z uczestników. Zachęcamy do ich bliższego poznania!

Iga Arciszewska

Od czterech lat pracuje w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku. Jest pomysłodawcą i współtwórcą wystawy obrazkowej o mieście Ełku oraz książki dla dzieci pt. O tym jak wieś ŁEK zmieniła się w miasto Ełk. Jej pasją jest literatura kryminalna, gry planszowe, puzzle oraz wycieczki rowerowe. Trenuje również kickboxing w „Makarewicz Team Fight Club”, a także udziela się jako wolontariuszka podczas wydarzeń organizowanych w mieście.

Joanna Bednarczyk

Żona, matka 2 dziewczynek, magister administracji, trener personalny, instruktor dietetyki i suplementacji, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”, członkini Rady Pożytku Publicznego Miasta Ełku, pomysłodawczyni Ambasadorów Stowarzyszenia i Charytatywnej Gali Mody.

Emilia Borawska

Emilka jest osobą cenioną przez ełcką społeczność, na rzecz której działania już od 7 lat. Swój pierwszy projekt realizowała na podwórku z dziećmi pod nazwą „Korytarz”. Pomaga osobom bezdomnym i ubogim. Ma głowę pełną pomysłów, które skutecznie wprowadza w życie. Współpracuje ze stowarzyszeniem Adelfi i ESA Stopa. To z jej inicjatywy powstały takie projekty jak: Podwórko, Podwórko w obiektywie, Bezpieczne Podwórko. 10 letnia córka jest jej inspiracją do pracy z dziećmi. Jest też inicjatorką  Food Not Bombs, Akcja-Reakcja Ełk – obie grupy działają aktywnie, wspomagając osoby potrzebujące. Pomoc polega na wsparciu żywieniowym, organizowane są też zbiórki charytatywne, ubrań i innych potrzebnych do życia rzeczy. Ważnym elementem aktywności społecznej Emilki jest jej zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jako dwukrotny szef sztabu WOŚP Ełk razem z wolontariuszami biła rekord pozyskanych środków.

Hubert Górski

Ełczanin od urodzenia, nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Ełku, doradca klienta biznesowego w instytucjach szkoleniowych, członek stowarzyszenia Adelfi oraz Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej przy CEE. Naukowo związany z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, badacz ekonomii społecznej oraz współczesnego  ruchu spółdzielczego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych w województwie Warmińsko-Mazurskim. Pomysłodawca i współtwórca Centrum Integracji Społecznej AlterCIS oraz Sklepu Społecznego w Ełku. Społecznik i krajoznawca, przewodnik turystyczny, pasjonat kultury, tradycji i historii Prus Wschodnich. Inicjator upamiętniania ełckiej społeczności żydowskiej i przedwojennych mieszkańców miasta. Zwolennik zrównoważonego rozwoju regionów. W jego wizji miasto to wspólnota współdecydująca, wykorzystująca nowoczesne technologie i trendy w budowaniu spójnej nie zagrażającej środowisku przestrzeni.

Grażyna Grunt-Mejer

Były Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ełku, obecnie na emeryturze. Od trzech lat pełni funkcję Przewodniczącej Rady Senioralnej przy Prezydencie Miasta Ełku. Wcześniej była członkiem Komitetu Założycielskiego Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ełku a następnie przez dwie kadencje członkiem Zarządu, a ostatnio Wiceprezesem tego Uniwersytetu. Pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady Senioralnej stara się integrować i wspierać środowisko osób starszych miasta Ełku poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz  miasta, konsultowanie decyzji  dotyczących seniorów i wspieranie działań przyjaznych dla tej grupy wiekowej. W każdy czwartek pełni dyżury w godz.11-13:00 w kamienicy przy ul Małeckich.

Nikodem Kemicer

Radny Rady Miasta Ełku, V-ce Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych. Od 14 lat jest kierownikiem w placówce Monaru, która zajmuje się niesieniem pomocy ludziom najuboższym i bezdomnym. Ma doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym – był pomysłodawcą oraz współrealizatorem około 50 różnych akcji adresowanych do potrzebujących. Osoba bardzo charyzmatyczna, która nie tylko dużo mówi, ale również dużo działa. Jest pasjonatem starej polskiej motoryzacji, historii Ełku i regionu.

Ada Lewandowska

Działaczka na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Ełku. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania  fizycznego z 7-letnim stażem. Trener i sędzia piłki siatkowej oraz lekkoatletyki. Pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, od dwóch lat również jako pedagog uliczny (streetworker). Wolontariuszka Szlachetnej Paczki i innych akcji społecznych. Organizatorka turniejów integrujących rodziny takich jak Międzyszkolny Turniej Rodziców.

Patrycja Łapińska

Z wykształcenia magister marketingu i zarządzania, ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu partycypacji społecznej oraz szereg szkoleń i kursów o tematyce związanej z rozwojem własnym, a także społeczności lokalnych. Obecnie zawodowo pracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych w Wydziale Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ełku. Jest działaczką społeczną z wieloletnim stażem pracy wolontariackiej w organizacjach pozarządowych, doświadczoną organizatorką imprez charytatywnych, koncertów, wydarzeń sportowych i kulturalnych. Wcześniej jako prezes Ełckiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów ESSA, obecnie Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia wspiera inicjatywy społeczne osób i grup nieformalnych, którym zależy na rozwoju Ełku i powiatu ełckiego. Od kilku lat jest koordynatorem Ełckiego Centrum Wolontariatu, aktywnie wspiera akcje lokalne jak i ogólnopolskie (Szlachetna Paczka, WOŚP), działa w Radzie Senioralnej przy Prezydencie Miasta Ełku.

Karol Paszkowski

Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Polityki Społecznej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi na Collegium Civitas. Ukończył Szkołę Trenerów STOP, Szkołę Coachów Inicjatyw Młodzieżowych, Szkołę Moderatorów PROW i inne. Ekspert od pracy z młodzieżą i na rzecz młodzieży, działacz społeczny, pedagog, trener, innowator, animator, coach, tutor,  ale przede wszystkim lider Programu Stypendialnego „Przekaż dalej”. Od 2003 roku zaangażowany na polu pobudzania aktywności społecznej i obywatelskiej, a także szeroko rozumianej edukacji.

Kamila Perkowska

Z wykształcenia mgr ekonomii, trener m.in. w zakresie gospodarowania własnymi środkami, samozatrudnienia oraz ekonomii społecznej. 18-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Przyczyniła się do  założenia i prowadzenia firm. Dzięki zaangażowaniu  oraz  doświadczeniu w prowadzeniu własnej firmy wspólnie opracowuje biznesplany, które udaje się wdrożyć,
a także pozyskać środki na rozpoczęcie działalności. Społecznik, wspiera lokalne organizacje pozarządowe prowadząc księgowość, w tym  księgowość projektów współfinansowanych m.in. ze środków  Unii Europejskiej.

Marcin Przygodziński

Radny Rady Miasta Ełk od stycznia 2017, członek Komisji Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury. Od ok 8 lat pracuje z dziećmi oraz młodzieżą jako wolontariusz przy Oratorium św. Jana Bosko. Jest pomysłodawcą oraz organizatorem „Spotkań z kulturą” dla mieszkańców osiedla Jeziorna. Są to wyjazdy do teatrów w całej Polsce dla dorosłych dzieci praz młodzieży. Inicjatywą nad którą pracuje w tej chwili jest „Kreatywny kwadrans”, czyli spotkania integracyjne dla mieszkańców Baranek, odbywające się w każdy piątek o godz. 17.00 w Oratorium. Dzięki wolontariuszom będą to zajęcia rękodzieła, kulinarne, spotkania z gośćmi oraz inne.

Aneta Ruszczyk

Z wykształcenia mgr pracy socjalnej, profilaktyk, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, trener, wykładowca, ekspert m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, klubów integracji społecznej, zatrudnienia socjalnego, partnerstw lokalnych. Ma 13-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze  pomocy społecznej,  w organizowaniu i realizacji szkoleń, prowadzeniu wykładów i warsztatów dla kadry pomocy społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodzinni), realizowaniu projektów i przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z Unii Europejskiej. Autor i współautor projektów, programów i strategii rozwiązywania problemów społecznych. Członek zespołów interdyscyplinarnych. Były  pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (doradca ds. aktywnej integracji, członek komisji oceny projektów). Wolontariuszka i społeczniczka.W roku 2007 uhonorowana nagrodą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  za działania w sferze pomocy społecznej oraz w roku 2016 uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne  osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Katarzyna Sapieżko

Prezes Stowarzyszenia Trzeźwego Życia w Ełku. Niezależnie od swoich obowiązków zawodowych poświęca swój czas na pracę społeczną w stowarzyszeniu, którego głównym celem jest krzewienie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom oraz wspieranie i realizacja działań służących pomocy osobom uzależnionym oraz ich bliskim. Od 2013 roku organizuje podczas Dni Rodziny w Ełku minikonferencje Forum Trzeźwości — Konferencję poświęconą tematyce uzależnień, na ogół uzależnień od alkoholu, w tym roku tematem były uzależnienia behawioralne.

Teresa Sekuła

Jest emerytką, która od 5 lat działa w Wolontariackim Ośrodku Wsparcia oraz uczęszcza na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mówi o sobie, że będzie pomagać i współpracować z innymi  organizacjami dopóki zdrowie jej na to pozwoli. Chce pokazać, że można być  potrzebnym w każdym wieku.

Renata Szymaszko

Wydawca i redaktor naczelny lokalnej miasto-gazety.pl.

Maria Ścierańska

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. Jest współinicjatorem i współorganizatorem tego ośrodka, który rozpoczął działalność w 2008 r. Uważa to za swoje największe osiągnięcie i sukces. W latach 2010-2014 była Przewodniczącą Zarządu Ełckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja”, teraz jest członkiem tego stowarzyszenia. W ramach ww. organizacji prowadzi Grupę Wsparcia dla rodzin z problemami psychicznymi, organizuje „Piknik pod Kasztanami” oraz inne akcje.

Alicja Wysocka

Emerytowana nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum; ekspert, egzaminator, edukator, dorada i konsultant metodyczny, członek Bakałarz. Współpracuje z fundacją OTUlony w Nadzieję, gdzie pomaga dzieciom w odrabiać lekcje. Obecnie wiceprezes Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współorganizowała Warmińsko-Mazurską Senioriadę — Ełk 2017 — trzydniową imprezę sportową dla 20 UTW. Od 3 lat prowadzi Kącik literacki dla słuchaczy EUTW, przybliżając ełckie legendy oraz dorobek wybitnych polskich pisarzy (ostatnio — Wyspiańskiego). Autorka konkursów (o Ełku podczas nordic walking – 2016), (o Ełku, Warmii i Mazurach dla zawodników W- M Senioriady Ełk 2017), inicjatorka cyklu Ełk bez tajemnic.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×